Home Entrepreneurs Despite IPO Tumble, Founder Of Korean Game Company Krafton Now Worth Billions